ใบความรู้

ใบความรูเรองื่ ประวัติและคณค ุ าของก  ฬาวอลเลย ี บอล 
ประวัติวอลเลยบอล 
กีฬาวอลเลยบอลเร  มข ิ่ นเม ึ้ อปื่ พ. ศ. 2438 โดยนายวลเล ิ ยมี่ จีมอรแกน  (Willam G.Morgan)
ผูอํานวยการฝายพลศ  กษาของสนาม ึ วาย. เอ็ม. ซี. เอ (Young Men’s Christian Association) เมอง ื
ฮอลโยค(Holyoke) มลรฐแมทซาช ั เซตส ู (Massachusetts)  ประเทศสหรฐอเมร ั กา ิ เปนผ  ูคิดเกมการ
เลนข  นมา ึ้ เนองจากในฤด ื่ หนาวห ู มะตกมากผ ิ คนท ู วไปไม ั่ สามารถเล  นก  ฬากลางแจ ี งได   เขาได
พยายามคดและด ิ ดแปลงก ั จกรรมต ิ างๆ  เพอใช ื่ เป นก  จกรรมพ ิ กผ ั อนหย  อนใจหร  อผื อนคลายความ 
ตึงเครยดี ขณะทเขาด ี่ การแข ู งข  นเทนน ั ิส ไดเก ดแนวความค ิ ดทิ จะน ี่ าล ํ กษณะและว ั ิธีการเลนของ
กีฬาเทนนสมาด ิ ดแปลงใช ั เล น จึงใชตาข  ายเทนน  สข ิ งระหว ึ างเสาโรงย  มเนเซ ิ ยมส ี งจากพ ู ื้น 6 ฟุต
6 นิ้ว ใชยางในของลูกบาสเกตบอลสบลมแล ู วใช  มือและแขนตโตี ขามตาขายก  นไปมา ั เนองจากยาง ื่
ในลกบาสเกตบอลน ู มเก ิ่ นไป ิ ทําใหลูกบอลเคลอนท ื่ ี่ชาและทศทางท ิ เคล ี่ อนท ื่ ไปไม ี่ แน  นอน  จึง
เปลยนมาใช ี่ ลูกบาสเกตบอล แตลูกบาสเกตบอลใหญ หนัก และแขงเก ็ นไปท ิ าให ํ มือของผเลู นได  รับ
บาดเจ็บ เขาจงวึ าจ  างให  บร  ิษัท A.G Spalding and Brother Company ผลตลิ กบอลท ู ี่หุมดวยหน  งและ ั
บุดวยยาง มีเสนรอบวง  25-27 นิ้ว หนัก 9-12 ออนซ หลงจากทดลองเล ั นแล  ว เขาไดตั้งชอเกม ื่
การเลนนี้วา“มินโตเนท”(Mintonette)
ป พ. ศ. 2439 มีการประชมส ุ มมนาผ ั ูนําทางพลศกษาท ึ ี่วิทยาลยสปร ั งฟิ ลด (Sprpingfield 
College) นายวลเล ิ ยมี่ จีมอรแกน  ไดสาธ  ตว ิ ิธีการเลนตอหน  าท ประช ี่ มซ ุ งศาสตราจารย ึ่ อัลเฟรด ที
เฮลสเตด (Alfred T.Helstead) ไดเสนอแนะให  มอร  แกนเปล  ยนจากม ี่ นโตเนท ิ (Mintonette) เปน
“ วอลเลยบอล  ”(Volleyball) โดยใหความเห  นว ็ าเป  นว  ิธีการเลนที่ตีโตลูกบอลใหลอยข  ามตาข  าย 
ไปมาในอากาศโดยผเลู นพยายามไมใหลูกบอลตกพื้น
ตอมากฬาวอลเลย ี บอลได  แพร  หลายและเป  นท  ี่นิยมเลนก  นในหม ั ประชาชนชาวอเมร ู ิกันเปน
อยางมาก  และแพรหลายไปท  วโลกอย ั่ างรวดเร  ็ว เพราะเปนเกมท  เลี่ นง  าย  สามารถเลนได  ตามชายท  ุง
ชายหาด และตามคายพ  กแรมท ั วไป ั่ ประวัติวอลเลยบอลในประเทศไทย 
วอลเลยบอลได  แพร  หลายเข  ามาในไทย  ตั้งแตเม อใดไม ื่ มีหลกฐานย ั นย ื นแน ั ชัด เพยงแต ี 
ทราบกนว ั าในระยะแรกๆ  เปนท  ี่นิยมเลนก  ันในหมูชาวจนและชาวญวนมาก ี จนกระทงมั่ การ ี
แขงข  นระหว ั างคณะ  ชุมชน สโมสร และสมาคมขึ้น บางครงตั้ ดติ อแข  งข  นก ั นไปในภาคเหน ั ือ
ภาคตะวนออกเฉ ั ยงเหน ี อและม ื การแข ี งข  นช ั งถิ วยทองค  าทางภาคใต ํ 
ป พ.ศ. 2477 กรมพลศกษาได ึ จัดพมพิ กต  กาวอลเลย ิ บอลข  ึ้น โดยอาจารยนพค  ุณ
พงษสุวรรณ เปนผ  แปล ู และทานเป  นผ  เชู ี่ยวชาญในกีฬาวอลเลยบอลเป  นอย  างย  ิ่ง จึงไดรับเชิญ
เปนผ  บรรยายเก ู ยวก ี่ บเทคน ั ควิ ิธีการเลน ตลอดจนกตกาการแข ิ งข  นวอลเลย ั บอล  แกบรรดาคร  ู
พลศกษาท ึ วประเทศในโอกาสท ั่ กระทรวงศ ี่ กษาได ึ เป ดอบรมข  นในป ึ้ นี้เองกรมพลศกษาได ึ จัด
ใหมีการแขงข  นก ั ฬาประจ ี าป ํ ขึ้น และบรรจุกีฬาวอลเลยบอลหญ  งเข ิ าไว  ในรายการแข  งข  นเป ั น
ครงแรก ั้ พรอมท  งในหล ั้ กส ั ตรของโรงเร ู ยนพลศ ี กษากลางได ึ กําหนดวชาบ ิ งคั บให ั นักเรยนหญ ี ิง
เรยนว ี ชาวอลเลย ิ บอลและเนตบอล  สมยนั นม ั้ ีน.อ.หลวงศภชลาศ ุ ัย ร.น. ดํารงตาแหน ํ งอธ  บด ิ ี
กรมพลศกษา ึ
จนกระทงปั่ พ.ศ. 2500 ไดมีการจดต ั ั้ง "สมาคมวอลเลยบอลสม  ัครเลนแห  งประเทศไทย  "
(Amature Volleyball Association of Thailand) โดยมีวัตถประสงค ุ เพ อสน ื่ บสน ั นและเผยแพร ุ 
กีฬาวอลเลยบอลให  เจร  ญร ิ ดหน ุ า และดาเน ํ นการจ ิ ดการแข ั งข  นวอลเลย ั บอลในระบบ  6 คน มี
หนวย  ราชการอนๆ ื่ จัดการแขงข  นประจ ั าป ํ เชน กรมพลศกษา ึ กรมการคณะกรรมการกฬา ี
มหาวิทยาลัย เทศบาลนครกรุงเทพฯ สภากฬาทหาร ี ตลอดจนการแขงข  นก ั ฬาเขตแห ี งประเทศ 
ไทย ไดมีการจดแข ั งข  นท ั งประเภทท ั้ มชายและท ี มหญ ี งประจ ิ าป ํ ทุกป
ประโยชนของการเล  นก  ฬาวอลเลย ี บอล 
วอลเลยบอลเปนกีฬาที่มีเอกลักษณเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย ดวย
การแสดงออกถึงความสุภาพในวิธีการเลน การแขงขันและการฝกซอมมักจะไมเกิดปญหาทะเลาะ
วิวาทเปนการสงเสริมมนุษยสัมพันธของผูรวมทีม คูแขงขัน และผูชมกีฬาวอลเลยบอล สามารถ
พัฒนารางกายและจิตใจของผูเลนไดตามสภาพแวดลอม สามารถดัดแปลงกติกาการเลน ใ ห
เหมาะสมกับระดับความสามารถ เพศ วัยของผูเลนไดเปนเกมการเลนเพื่อพักผอนหยอนใจที่ไม
เสี่ยงอันตราย จึงชวยลดความกังวลใจเรื่องการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการออกกําลังกายไดเปน
อยางดีดังนั้นผูเลนหรือนักกีฬาวอลเลยบอลตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายจึงเปนผูที่ไดรับ
ประโยชนจากการเลนการฝ  กซ อมและการจ  ดการแข ั งข  นก ั ฬาวอลเลย ี บอล  โดยสรปได ุ ดังตอไปนี้ทางรางกาย 
1. สุขภาพรางกายของผ  เลู นโดยรวมม  ความสมบ ี รณ ู แข  งแรงเพราะวอลเลย ็ บอลเป  นก  ฬาท ี ี่มี
ลักษณะการเลนที่ตอเนื่องจึงมีผลตอการพัฒนาระบบการหายใจ การไหลเวียนโลหิตและระบบ
กลามเน  อเป ื้ นอย  างด  ี
2. ผูเลนจะมีทรวดทรงสมสวนสวยงาม เนื่องจากวอลเลยบอลเปนกีฬาที่ใชอวัยวะในการ
เลนทุกสวนสมดุลกันทั้งแขน ขา และลําตัว ทําใหการพัฒนาทางรางกายเปนไปอยางสอดคลองกับ
ทุกสวนส  งเสร  มให ิ มีบุคลกภาพท ิ ี่ดีเปนท  ี่ยอมรับ และชนชมของบ ื่ คคลในส ุ งคมท ั วไป ั่
3. กลามเนื้อทุกสวนของรางกายผูเลนจะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น สงผลใหมี
พฤตกรรมท ิ กระฉ ี่ บกระเฉงในการใช ั ชีวิตประจาว ํ ัน
4. รางกายของผูเลนสามารถเสริมสรางภูมิตานทานโรคไดดีอันเปนผลสืบเนื่องจากการฝก
ที่ทําใหรางกายแขงแรงข ็ ึ้น
5. ผูเลนจะมีระบบประสาทสั่งงานดีเพราะในการฝกตองอาศัยความสัมพันธของระบบ
ประสาทสงงานก ั่ บกล ั ามเน  อทื้ าให ํ กลไกการเคล  อนไหวของร ื่ างกายด  ีขึ้น
6. สงเสรมการใช ิ พล  งงานของผ ั เลู นในทางท  ี่กอใหเก ิดประโยชนแกตนเองและส  งคม ั
7. ชวยชลอความเสื่อมของอวัยวะทุกสวนในรางกายของผูเลนตามวัยและชวยปองกันการ
เกดโรคบางชน ิ ดได ิ เชน โรคภูมิแพโรคหวัด ปวดตามขอ ทองผูก เปนต  น
ทางจตใจ ิ – อารมณ
1. สงเสรมให ิ ผูเลนม  ความม ี นคงทางอารมณ ั่ สมาธิดีรอบคอบมความเช ี อมื่ นในตนเอง ั่
2. สงเสริมใหผูเลนมีจิตใจเปนนักกีฬา รูแพรูชนะ รูอภัย ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ตลอดจนการเคารพตอกฎระเร  ยบและกต ี กาอ ิ นจะส ั งผลต  อการเคารพกฎเกณฑ  ตาง ๆ ในสงคม ั
3. ชวยใหเก ดความสน ิ กสนานเพล ุ ิดเพลิน ตื่นเตน เราใจ ทั้งในการเลน การฝก การแขงขัน
และการเขาชม 
4. ชวยใหผอนคลายความตึงเครียดความวิตกกังวล นอนไมหลับ เปนการพักผอนหยอนใจ
ที่ดีทั้งผเลู นและผ  ชม ู
5. สงเสริมใหผูเลนเกิดความเชื่อมั่น มีความกลาในการตัดสินใจที่รวดเร็ว สามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได  ดีทางสงคม ั
1. เกิดความสามัคคีในหมูคณะ เนื่องจากการฝกซอมเปนทีมทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ความรกใคร ั กลมเกล  ยวในหม ี ูนักกฬาและผ ี ูมีสวนเกยวข ี่ องท  กฝ ุ าย 
2. เกิดความมีวินัย เนื่องจากในการเลนผูเลนตองอยูในกฎ กติกา จึงสามารถนํามา
ประยกต ุ ใช ในช  ีวิตประจาว ํ นให ั มีความปกติสุขไดในส  งคมและส ั งแวดล ิ่ อมรอบต  ัว
3. เปนก  ฬาท ี สร ี่ างความม  ีน้ําใจนกก ั ฬา ี เออเฟ ื้ อเผ  อแผ ื่ มีสัมพนธภาพด ั ีกับคนทุกระดับ
4. ผูเลนเป  นบ  คคลท ุ ี่มีคุณคาต  อส  งคม ั จึงไดรับสทธ ิ ิพิเศษบางประการ เชน การเขาศึกษาตอ
ในระดบท ั ี่สูงขึ้น การเขาทํางานประกอบอาชีพเพราะเปนที่ยอมรับตอสังคมทั่วไปวาเปนบุคคลที่ทํา
คุณประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ
มารยาทของผเลู นและผ  ูดูกีฬาวอลเลยบอล 
มารยาทของผเลู นก  ฬาวอลเลย ี บอล 
1. ควรแตงกายด  วยชุดที่เหมาะสมกับการเลนกีฬาวอลเลยบอล ยกเวนในการแขงขัน ผูเลน
ตอ ง แ ตง ก า ย ต า ม ก ติก า สํา ห รับ ก า ร เ ลน ทั่ว ไ ป เ พื่อ ค ว า ม ส นุก ส น า น ห รือ เ พื่อ อ อ ก กํา ลัง ก า ย
ควรแตงกายให  เหมาะสมกับกาลเทศะและคาน  ยมในส ิ งคม ั
2. ไมแสดงกิริยาดูหมิ่น ลอเลียน หรือกลาวถอยคําเสียดสีไมสุภาพกับผูเลนฝายเดียวกัน
ฝายตรงขาม ผูชม หรอผื ูตัดสนและเจ ิ าหน  าท ี่ที่เกยวข ี่ องท  กฝ ุ าย 
3. ในระหวางการแขงขัน นักกีฬาไมควรรับฟงคําสอนจากผูหนึ่งผูใดนอกสนามยกเวน
ผูฝกสอนประจาท ํ ีม
4. ควรประพฤติตนดวยความสุภาพเรียบรอย แสดงความเปนมิตรและใหเกียรติแกผูเลน
ฝายตรงขามทั้งกอนและหลังการแขงขัน เมื่อเสร็จสิ้นการแขงขันแลวควรสัมผัสมือผูเลนของทีม
ตรงขาม ไมวาการแขงข  นจะแพ ั หร  อชนะก ื ตาม ็
5. ไมโตเถียงหรือแสดงกิริยาอาการที่ไมเหมาะสมแกผูตัดสินหรือเจาหนาที่อื่นใดในการ
แขงข  ัน และปฏิบัติตามระเบียบ กตกาอย ิ างเคร  งคร  ัด
6. จะตองอดทน อดกลั้น และพยายามควบคุมอารมณใหไดถึงแมวาผูฝายเดียวกันจะทํา
ผิดพลาดกไม็ ควรแสดงอาการไมพอใจ
มารยาทของผูดูกีฬาวอลเลยบอล 
1. ใหเก ยรต ี ินักกฬาและกรรมการผ ี ูตัดสิน แสดงความยินดีดวยการปรบมอให ื แก  ผูเลน
2. ไมกล  าวถ  อยค  ํา หรอแสดงก ื ิริยาเยาะเยย ถากถางผูที่เลนผ  ดพลาด ิ
3. ไมเช ยรี ในล  กษณะท ั เปี่ นการเส  ยดส ี หร ี อดื หม ู ิ่น ดูแคลนผเลู นท  มอ ี ื่น 4. ไมทําตัวเปนผูตัดสินดวยการวินิจฉัยเหตุการณตาง ๆ แลวแสดงกิริยาคัดคานความเห็น
ของผูอื่น
5. ไมกระท  าการใด ํ ๆ ที่เปนอ  ปสรรคต ุ อการปฏ  ิบัติงานของผูตัดสนหร ิ อเจ ื าหน  าท ี่อื่น ๆ
6. ควรอยในบร ู เวณท ิ คณะกรรมการจ ี่ ดการแข ั งข  ัน จัดเตรยมไว ี ให 
7. ยอมรับการปฏิบัติหนาท ของผ ี่ ูตัดสินและคณะกรรมการทุกฝายด  วยใจเป  นธรรม